top of page
Lưu ý: Thông tin sau đây dành riêng cho các doanh nghiệp được thành lập tại Hạt Santa Clara.

GIẤY PHÉP VÀ YÊU CẦU CỦA COVID-19

Tìm hiểu về các giấy phép và quy định khác nhau do chính phủ yêu cầu để có thể giữ cho các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trong đại dịch Covid-19
Chọn tùy chọn mong muốn:
bottom of page