top of page

BÁN HÀNG

Bán hàng là gì?

Bán hàng là một quá trình bao gồm hai bên, người bán và người tiêu dùng, trong đó hai bên cùng có lợi, người tiêu dùng thu được sản phẩm hoặc dịch vụ và người bán thu được lợi ích kinh tế.

phát triển kinh doanh

  • Xác định sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn bán gì?

  • Xác định thị trường của bạn, bạn muốn bán cho ai?

  • Quảng bá thương hiệu của bạn.

  • Thực hiện bán hàng và đánh giá kết quả, những gì hoạt động? những gì có thể cải thiện?

  • mở rộng kinh doanh của bạn

Đặc điểm bán hàng

1. Chúng được tạo thành từ ít nhất hai phần
2. Chúng liên quan đến một giao dịch
3. Có một thỏa thuận chung liên quan
4. Chúng là phổ quát

bottom of page